KASINOKO AKUSTIKAREN INGURUKO ADITUEKIN JARDUNALDI TEKNIKOA / JORNADA TÉCNICA CON PERSONAS EXPERTAS SOBRE ACÚSTICA EN EL CASINO

Azaleko argazkia / Fotografía de portada: Fotografia de Josean Espido en Google maps

 

DESCARGAR PLANOS CASINO estado reformado-plantas

 

  • Más abajo en castellano:

Abenduaren 12an, KULTURKON (Laudioko Kulturaren Kongresua) jardunaldi tekniko bat egingo du Lamuzako Kasinoan. Lamuza parkeko gune magiko honen akustika hobetzeko interesa duten pertsona eta elkarte guztiei (bereziki musikalak eta arte eszenikokoak) parte hartzeko gonbitea egiten diegu.

Musika-talde eta koralen parte diren pertsonei, herriko musikariei eta soinu-teknikariei, dantzaren munduko pertsonei, antzerkilariei eta arte eszenikoan aritzen direnei buruzko igonbidapena luzatzen zaie. Horrez gain, arkitektura edo diseinu espazialarekin lotutako pertsonak ere gonbidatzen dira, horren inguruko ikuspegia eta iritziak emateko.

Dagoeneko baieztatu dute bere asitentzia: Juanan Ros soinu-ingeniaria, Donostiako Musikene Euskal Herriko Goi Mailako Musika Zentroko irakaslea eta EKO ingeniaritza akustikoko ordezkari bat, baita inguruko soinu-teknikari batzuk ere.

Jardunaldiaren helburua espazioa eta bere ezaugarri akustikoak lehen eskutik ezagutzea da. Horretarako, adituek software espezializatuarekin egindako hainbat neurketa eta hausnarketa aztertuko dira.

Jardunaldi honen berezitasuna, KULTURKONek garatuko duen ekimen multzoa bezala, kultur sorkuntzan lan egiten duten Laudioko pertsonekin partekatzea izango da, bai eta espazio publiko hori beren jardueretarako eta erakustaldietarako erabiltzeko interesa duten pertsonekin ere.

Pentsatzen dugu Laudioko etorkizuneko kultura azpiegiturei buruz hartzen diren erabakiek bat egin behar dutela inplikatutako pertsona eta elkarteekin, erakunde eta erabiltzaileentzat emaitza onak lortzeko tresnarik onena bezala, eta horregatik KULTURKON martxan jartzen dugu.

Oinarri horrekin, eta Udalak hilabete hauetan egindako hobekuntzak kontuan hartuta, aztertu eta adostu nahi da etorkizuneko esku-hartze onenak zeintzuk izango liratekeen, sonoritate egokia lortzeko.

Erreferentzia horrek elkarte-sareak instituzioei egindako proposamen bat idazteko balioko du, baita Kasinoko etorkizuneko musika-jardueretan lan egin behar duten soinu-arloko musikariei eta teknikariei (hasieran behin-behinekoak eta ondoren behin betikoak) lan-protokolo batzuk zehazteko ere.

KULTURKONen jardunaldi hau lehen pausoa da Kasinoa tamaina ertaineko erabilera anitzeko espazio bihurtzeko, Laudioko kultur erakusketa eta dinamizazio kulturalerako erreferente bihurtzeko.

Ezinbestekoa den espazio bat, funtzio hori bere gain har dezakeen beste inor ez dagoen bitartean, eta edozein kasutan, formatu ertaineko jardueretarako eta etorkizunean konfigurazio aldakorrak izateko osagarri bikaina (toki handiagoko jardueretarako beste espazio handiago bat izanez gero).

Diputazioko arkitektoak Kasinoaren birgaitzeari aurre egin zionean hainbat arazo utzi zituen, besteak beste, akustikarena. Borondate eta interesa dago horiek konpontzeko, eta, beraz, gizarte eragileen helburua aukera ezberdinak mahai gainean jartzea da.

Lehen jardunaldi honetako gidoia (ekarpen teknikoetara eta bertaratuko diren talde eta pertsonen ekarpenetara irekia) honako hau izatea proposatzen da:

– Benetan posible al da espazio berezi, oktogonal eta kristal handidun honetan, akustika on bat lortzea?

– Udalak egindako azken interbentzioaren ondoren, oinarri ona dauka horretarako?

– Lokalaren estetika kaltetu gabe egin al daiteke hori?

– Akustika egokia eskaini al dezake erabilera desberdinetarako eta hainbat publiko konfigurazio ezberdinetarako?

– Irtenbide bakarra lor al daiteke, denentzat balio duena?

– Bestela, erabilera-diferentzia horiek kudeatzeko modurik egon al daiteke sistema modular edo moldagarrien bidez?

– Erabiltzen diren soinu-ekipoak, eraikineko beharretara eta ezaugarri akustikoetara egokituta egon beharko dira?

– Zein motatako soinu-ekipamendua instalatu ahal izango da, era guztietako jarduketetan akustika egokia bermatzeko?

– Ez al da posible denentzako ekiporik ezartzea, eta formatu eta jarduera bakoitzari egokitu behar zaio?

– Kasu horretan, zein izan liteke hainbat jarduera egiteko aukera desberdinak gero gehitzeko oinarrizko soinu-ekipamendua?

Posible al da jarduera mota hauek akustika egoki batekin egitea?

– Bakarlarientzako edo talde oso txikientzako musika-emanaldiak.

– Pianoak, soka, haizea, etab. dituzten jarduerak.

– Formatu ertain bateko koralen jarduerak.

– Antzerki-jarduerak

– Musika emanaldiak talde handiagoekin

– Poesis irakurketak

– Rock, Pop, e.a.eko kontzertu lasaiak

– Mitinak eta antzeko ekitaldiak

– Bideo eta Zinema proiekzioak

– Hitzaldiak

– Dantzaldiak

– Era guztietako dantza agerraldiakm klasiko eta garaikideak

– Arte erakusketentzako giroketa musika

– e.a.

Eta hauxe guztia, kontutan izanik publikoaren kokapena oso ezberdina izan daitekela ekitaldi bakoitzean: borobilean, zinema moduan, kafe itxura, zutunik, gradetan, e.a.

Urtarrilean, oraindik erabaki gabe dagoen data batean, Kasinoari hornikuntza egokiak emateko beste jardunaldi bat burutuko da. Kamerinoak, argiztapena, bideo-pantailak, soinu ekipoak, harmailak, kafetegia…) eta hauxe lortzeko eman beharreko urratsak.

Otsailean, erabilera araudiarekin loturiko gakoen inguruko lan saio bat egingo da, Laudioko Udaleko Kultura Batzordeak osatu duen arautegi zirriborroaren inguruan, eta azarotik urtarrila arte Eusko Jaurlaritzak burututako espazio publikoen erabilera komunitarioaren inguruko jardunaldien emaitzak kontutan izanik.

 

El día 12 de diciembre KULTURKON (Congreso de la Cultura de Laudio) celebrará una jornada técnica en el Casino de Lamuza, a las 18:30 horas, en la que participarán varios ingenieros acústicos y técnicos de sonido, y a la que se invita a asistir a toda aquella persona y asociación (especialmente las musicales y de artes escénicas) interesadas en la buena acústica de este espacio mágico del parque de Lamuza.

Se invita a personas que formen parte de grupos musicales y corales, así como a músic@s locales y técnic@s de sonido, personas del mundo de la danza, el teatro y las artes escénicas. También se invita a arquitect@s o personas relacionadas con el diseño espacial para que ofrecezcan su visión y opiniones al respecto.

Ya han confirmado su asitencia el ingeniero de sonido Juanan Ros, profesor del Centro Superior de Música del País Vasco Musikene, de Donostia, y un representante de la ingeniería acústica EKO de Gasteiz, así como varios técnicos de sonido de la zona.

El objetivo de la jornada es conocer de primera mano  y con solvencia técnica el espacio y sus caraterísticas acústicas. Para ello los expertos tomarán como base varias mediciones y estudios de acústica realizados con software especializado. 

La singularidad de la jornada, como el conjunto de iniciativas que desarrollará KULTURKON, será compartirlo desde un inicio y en su totalidad con las personas de Laudio que trabajan en la creación cultural y están interesadas en utilizar ese espacio público para sus actuaciones y exhibiciones.

Pensamos que las decisiones de calado que se adopten sobre las futuras infraestructuras culturales de Laudio deben tomarse de común acuerdo con las personas y asociaciones implicadas, como mejor mecanismo para obtener resultados satisfactorios para las entidades y personas usuarias, y por eso ponemos en marcha KULTURKON.

Con esta base, y teniendo en cuenta las mejoras realizadas por el Ayuntamiento en estos meses, se quiere analizar y acordar cuales serían las mejores intervenciones futuras para conseguir un espacio de sonoridad óptima. 

Esta referencia servirá para redactar una propuesta por parte del tejido asociativo a las instituciones, y también para definir unos protocolos de trabajo (inicialmente provisionales y más adelante definitivos) para los músicos y técnicos de sonido que deban trabajar en futuras actividades musicales en el Casino.

Desde KULTURKON esta jornada se considera un primer paso en el objetivo de transformar el Casino en un espacio multiusos de tamaño mediano, que permita convertirlo en un referente para la exhibición y dinamización cultural de Laudio. 

Un espacio que es vital mientras no existan otros que puedan asumir esta función, y en cualquier caso un excelente complemento para actividades de mediano formato y configuraciones variables en un futuro (si llegara a existir otro espacio más grande para actividades de gran aforo).

El arquitecto de la Diputación afrontó la rehabilitación del Casino desde una perspectiva que ha dejado varios problemas, entre ellos probablemente el más acuciante sea el de la acústica. Existe voluntad e interés por solucionarlos, por lo que quisieramos poner diferentes alternativas sobre la mesa.

El guión de esta primera jornada (abierto a las aportaciones técnicas y de los grupos y personas asistenets) será el siguiente:

– ¿Es realmente posible dotar a un espacio singular, octogonal y con grandes cristaleras, como el Casino, de una buena acústica?

– Tras la última intervención realizada por el ayuntamiento ¿Se cuenta con una buena base para hacerlo?

– ¿Puede hacerse esto sin menoscabo de la estética del local?

– ¿Puede ofrecer una acústica adecuada para diferentes usos y con diferentes cantidades de público?

– ¿Se puede conseguir una solución única que valga para todo?

– En caso contrario, ¿puede haber maneras de gestionar estas diferencias de uso mediante sistemas modulares o adaptables?

– Los equipos de soniorización que se utilicen ¿Deberán estar adaptados a las necesidades y características acústicas del edificio?

– ¿Que tipo de equipamiento de sonorización permanente se podría instalar para asegurar una adecuada acústica en todo tipo de actuaciones?

– ¿No es posible establecer un equipo para todo y debe adecuarse a cada formato y actividad?

– En ese caso, ¿Cuál podría ser el equipamiento sonoro básico sobre el que añadir después las diferentes opciones para diferentes actividades?

¿Se considera posible realizar los siguientes tipos de actividades con una correcta acústica?:

– Actuaciones musicales de solistas o grupos muy pequeños

– Actuaciones con instrumentos como pianos, cuerda, viento…

– Actuaciones de corales de formato mediano

– Actuaciones de teatro

– Actuaciones de música con grupos más grandes

– Lecturas de poesía

– Conciertos de rock, pop, etc. de intensidad moderada

– Mítines y similares

– Proyecciones de video y cine

– Charlas y conferencias

– Baile de salón

– Todo tipo de danzas, clásicas y contemporáneas

– Música ambiental para exposiciones de arte

– etc.

Todo ello teniendo en cuenta diferentes posibles distribuciones del público: en formato corro, cine, café, de pie, en gradas, etc.

En enero (en fecha aún por determinar) se desarrollará otra jornada para analizar la manera de dotarle de posibles equipamientos básicos necesarios para conseguir esta finalidad (camerinos, iluminación, pantalla de video, equipo de sonido, graderíos, café cultural….) y los pasos y fases a cubrir en esta dirección. 

En febrero se trabajarán los aspectos legales relacionados con el reglamento de usos, trabajando sobre el borrador definido por la Comisión de Cultura Municipal, y teniendo en cuenta los resultados de las jornadas organizadas por el Gobierno Vasco para establecer potrocolos y pautas de actuación que faciliten la gestión comunitaria de estos espacios, que se iniciarán este 30 de noviembre y finalizarán el 22 de enero de 2019.

Mediante este texto queremos hacer una invitación a todas las personas interesadas para que acudan a la primera mesa de trabajo sobre acústica del día 12 de diciembre, a las 18:30h en el propio Casino de Lamuza.